مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور با شرکت ۳ تیم در گروه الف در بندرعباس برگزار شد.

تیم‌های جانبازان فارس، هیئت شهر ری و هیئت هرمزگان به میزبانی بندرعباس طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر ماه با یکدیگر به رقابت پرداختند و نماینده بم از حضور در این رقابت ها انصراف داد. در این مسابقات نتایج جانبازان فارس ۵۲_۴۸ هیئت شهر ری‌، هیئت هرمزگان ۷۳_۷۸ جانبازان فارس‌ و هیئت شهر ری ۵۴_۶۳ هیئت هرمزگان بدست آمد./عکاس: امیرحسین خورگویی

61458850 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458851 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458852 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458853 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458854 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458855 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458856 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458857 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458858 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458859 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458860 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458861 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458862 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458863 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458864 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458865 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458866 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458867 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

61458868 مسابقات بسکتبال با ولیچر لیگ دسته اول کشور

انتهای پیام