کارتون| این تیم امید ماست!

«شرایط چهل ساله تیم امید در یک نگاه»، عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی است.

337958_968 کارتون| این تیم امید ماست!