پولادگر بازرس و ماندگار فرد عضو هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک شدند

در هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک انتخابات برای تعیین بازرس و عضو هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد و در پایان پولادگر به عنوان بازرس و ماندگار فرد به عنوان عضو جدید هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شدند.

خسروی‌وفا خبر داد: کاهش بودجه فدراسیون‌ها در صورت پایین‌بودن کیفیت اردوهای پارالمپیکی

رییس کمیته ملی پارالمپیک در هفدهمین مجمع کمیته ملی پارالمپیک گفت: فدراسیون‌هایی که تحت پوشش کمیته ملی پارالمپیک قرار گرفتند اگر از لحاظ برگزاری اردو برای ورزشکاران پارالمپیکی کیفیت مناسبی نداشته باشند بودجه کمتری در اختیار آنها گذاشته خواهد شد.