چالش‌های پیش‌روی صنعت پسته در سال جاری چیست؟

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: دو مشکل عمده و اساسی باعث چالش در صنعت پسته کاری کشور در سال جاری شده است که چالش اول تغییر اقلیم و چالش دوم مشکل صادرات و بی ثباتی ارز می باشد.

“زبان اشاره حقی برای همه”

افراد به طور معمول امکان برقراری “تعاملِ کلامی” با دیگران را حق مسلم‌شان فرض کرده و آن را بدیهی می‌پندارند.