زباله‌های دانشگاه خوارزمی کود می‌شود

عضو انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه هزینه کود شیمیایی برای فضای سبز  دانشگاه سالیانه ۲۵ میلیون تومان است گفت: زباله‌های دانشگاه می‌تواند جایگزینی برای کودهای شیمیایی باشد.