پشت پرده حضور تعدادی از بازیکنان خارجی در فوتبال ایران

در دورانی که کشور با مشکلات متعدد اقتصای روبروست، باز هم بازیکنان خارجی وارد چرخه فوتبال ایران شدند و چنان که ملاحظه می کنید بیشتر آنها هم حواب ندادند. طبعا ضرر چنین خریدهایی خیلی زود گریبان تیم هایی که شکم خود را با بودجه هایی دولتی سیر می کنند خواهد گرفت.