برنامه بهبود وضعیت تربیت‌بدنی مدارس در سال جدید

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت تجهیزات و فضاهای ورزشی مدارس کشور جهت استفاده دانش‌آموزان، برنامه بهبود وضعیت تربیت‌بدنی مدارس در سال جدید تحصیلی را تشریح کرد.