نمره “دوی” لرستان “یک” می‌شود؟

دو و میدانی در لرستان بیش از هشت دهه قدمت دارد و همواره ورزشکارهای این دیار در مواد مختلف حرف‌ها برای گفتن داشته و استان ما در کشور قطب بوده است.