آخرین وضعیت عبور زوار از مرز “خسروی”

دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه ظرفیت مرز خسروی هم اکنون تکمیل است، از زائرین خواست سفر خود را بگونه‌ای مدیریت کنند که از اردحام در این مرز کاسته شود.