روزنامه میرر| به سختی بزنیدشان

گرت ساوتگیت پیشنهاد تنبیه سخت بلغاری‌ها را به یوفا کرده است. شعارهای نژادپرستانه در دیدار بلغارستان برابر انگلیس باعث استعفای رئیس فدراسیون فوتبال بلغارستان شده است.