روزنوشت| هنر بزرگ مارک ویلموتس

دستیاران مارک ویلموتس، کار خود را به نحوی که چشمگیر باشد و قابل قبول، انجام می‌دهند! خارجی‌ها به شکلی که همه به زبان می‌آورند، داخلی‌ها هم در حد و اندازه‌های خوب و قابل دیده شدن.