انقلاب اسلامی عامل رشد مردم در توسعه سیاسی است

استاد دانشگاه گفت: قبل از انقلاب مردم از تحلیل سیاسی برخوردار نبودند و انقلاب اسلامی عامل رشد مردم در توسعه سیاسی است.

Read More