تمرین ضربات ایستگاهی توسط تراکتوری‌ها

تراکتوری‌ها در تمرین امروز ضربات ایستگاهی و سانتر از جناحین تمرین کردند.

Read More