روزنوشت| قهرمانان هفته هشتم

بازی‌های هفته هشتم، یک ویژگی دیگر هم دارند: … تمام مسابقه‌ها، در یک روز و نه تقسیم شده در چندین روز، برگزار خواهند شد.